/nubilum

Illustration

Now is the time for feminism, to make the feats of the women who have planted the seeds of the current struggle for equality visible. Nubilum’s 2021 calendar was based on the Women’s Institute’s «Elles! 65 Forgotten Women in History» a study made in collaboration with Sàpiens magazine. The end result is a collection of twelve female names, twelve extraordinary women.

Ara és el moment del feminisme, de donar visibilitat a les proeses de tantes dones que han plantat la llavor de la lluita actual per la igualtat. El calendari 2021 de Nubilum es va basar en l’estudi «Elles! 65 dones oblidades de la història» de l’Institut de la Dona en col·laboració amb la revista Sàpiens. El resultat final és un recull de dotze noms de dones, dotze dones extraordinàries.

Ahora es el momento del feminismo, de dar visibilidad a las proezas de tantas mujeres que han plantado la semilla de la lucha actual por la igualdad. El calendario 2021 de Nubilum se basó en el estudio «¡Ellas! 65 mujeres olvidadas de la historia» del Institut de la Dona en colaboración con la revista Sàpiens. El resultado final es una recopilación de doce nombres de mujeres, doce mujeres extraordinarias.